Algemene voorwaarden

Open in pdf

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Frank's Woodies, hierna te noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.
- De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.
- Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden van deze bepalingen.
- Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden.
- Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen    van deze voorwaarden te verlangen.
- Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.
- Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen
- Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
- Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper.
- Een bestelling van meubels of andere producten is niet geldig indien uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vastgesteld kan worden.

Artikel 3. Prijzen en kosten
- Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 4. Levering
- Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
- Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 1 tot 3 weken nadat de opdrachtbevestiging is ondertekend en is ontvangen door de verkoper (tenzij anders met de koper is afgesproken).
- Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden nemen wij altijd contact met u op.
- Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Artikel 5. Herroepingsrecht
- Alle artikelen worden op maat gemaakt waardoor de wet verkoop op afstand niet geldt.

Artikel 6. Transportgarantie
- Alle zendingen worden door de verkoper verzekerd. Eventuele verzendkosten zijn altijd voor de koper.

Artikel 7. Betaling
- Verkoper heeft de volgende betalingsmogelijkheden:
iDEAL
PAYPAL
PINNEN

OverboekingBij betaling via overboeking, kunt u direct online betalen via uw eigen bank.
Betalen onder Rembours: Betalen bij bezorging met €2,50 aan extra kosten.
Betalen bij ophalen: Betalen bij het ophalen van de artikelen.

- Wij vragen bij iedere bestelling een aanbetaling van 50%. Hierna wordt de bestelling direct verwerkt. Zodra de bestelling klaar is krijgt u bericht en kan de resterende 50% worden voldaan. Wanneer het bedrag gestort is op de rekening van Frank's Woodies wordt de bestelling afgehandeld en volgens de onderlinge afspraken geleverd of worden opgehaald.

Artikel 8. Reclamatie
- Mocht u niet tevreden zijn over de producten van verkoper, neem dan binnen 7 dagen per e-mail contact op met verkoper. De verkoper zal uw klacht zo spoedig mogelijk uw klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen. Verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 9. Garantie
- De door de verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
- Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden.
- Kleuren van de foto die van de door ons geleverde artikelen op de website worden weergegeven kunnen, voor wat betreft de kleur, iets afwijken van het origineel geleverde product. De oorzaak daarvan zit hem in het soort hout. Hout is natuurlijk materiaal en elke partij hout kan daardoor wat afwijken van elkaar.
- Op de geleverde artikelen geven wij een garantie van 1 jaar onder bovengenoemde condities.
- Geen garantie op het werken van het hout:
- Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt.
- Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%.
- Wij geven geen enkele garantie op het eventuele werken en/of kromtrekken van het hout daar we weten dat dat gebeurt en dat niet te voorkomen is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
- Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte meubels of andere producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy
- Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan verkoper zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken.
- Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid:
- Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Frank's Woodies zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 12. Overmacht
- Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling.
- Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
- Hout is een natuurproduct met de kenmerken die daarbij horen. Het is een levend materiaal dat vocht opneemt en afgeeft. Wanneer de luchtvochtigheid aan de lage kant is kan het iets krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt.
- Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting
- De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
- Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

- Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen op het hout, of ander materialen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
- Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Copyright
- Niets uit de website van de verkoper mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 16. Bedrijfsinformatie
Frank's Woodies
Contact: Frank Mulder
Molenwerf 21 H
1911 DB UItgeest
Tel: 06-43053374
Email: info@frankswoodies.nl
Rabobank nr: IBAN: NL80RABO0132964643
KVK nr: 34274887
BTW nr: NL.1890.430.15.B01